IWC Schaffhausen’s Museum Jubilee Roadshow is coming to Dubai